Vodenje glavne knjige

– evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
– svetovanje pri kontroli prejetih in izdanih listin ter svetovanje pri izstavljanju knjigovodskih listin in njihovem evidentiranju
– pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo
– v okviru glavne knjige zagotavljamo tudi davčno knjigovodstvo: evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence, izdelava knjig po zakonodaji o davku na dodano vrednost ter vodenje drugih pomožnih evidenc na podlagi davčnih predpisov