Računovodski nadzor

– pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige,
– kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi,
– kontrola ustreznosti vrednotenja in izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi in pomožnih knjigah naročnika,
– kontrola izvajanja predhodnih kontrol v računovodskem oddelku,
– svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije in pri računovodskem poročanju