Računovodski izkazi

– izdelava bilance stanja
– izdelava izkaza poslovnega izida
– izdelava izkaza bilančnega dobička oz. izgube
– izdelava izkaza denarnih tokov
– izdelava izkaza gibanja kapitala
– izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom