Davčne knjige in obračuni

– obračun DDV in vseh drugih obračunov po zakonu o DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc po zakonu o davku na dodano vrednost
– izdelavo Napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
– izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb ter vodenje ustreznih evidenc (npr. evidenca pokrivanja davčnih izgub, koriščenja davčnih olajšav ipd.)
– izdelava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ter pomoč stranki pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov
– drugi davčni predračuni in obračuni po potrebi komitenta