Računovodstvo

Vodenje glavne knjige
– evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
– svetovanje pri kontroli prejetih in izdanih listin ter svetovanje pri izstavljanju knjigovodskih listin in njihovem evidentiranju
– pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo
– v okviru glavne knjige zagotavljamo tudi davčno knjigovodstvo: evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence, izdelava knjig po zakonodaji o davku na dodano vrednost ter vodenje drugih pomožnih evidenc na podlagi davčnih predpisov

Vodenje pomožnih knjig:
– pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo,
– evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige

Knjigovodstvo plač
– prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev
– pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
– obračun plače za zaposlene, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb
– priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov
– izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo dohodkov za prejemnika in za davčno upravo
– izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
– izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
– poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Računovodski izkazi
– izdelava bilance stanja
– izdelava izkaza poslovnega izida
– izdelava izkaza bilančnega dobička oz. izgube
– izdelava izkaza denarnih tokov
– izdelava izkaza gibanja kapitala
– izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom

Druga poročila
– poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije
– poročila Banki Slovenije
– poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS
– poročila Davčni upravi RS
– poročila AJPES-u
– druga predpisana poročila državnim inštitucijam

Davčne knjige in obračuni
– obračun DDV in vseh drugih obračunov po zakonu o DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc po zakonu o davku na dodano vrednost
– izdelavo Napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
– izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb ter vodenje ustreznih evidenc (npr. evidenca pokrivanja davčnih izgub, koriščenja davčnih olajšav ipd.)
– izdelava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ter pomoč stranki pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov
– drugi davčni predračuni in obračuni po potrebi komitenta

Računovodski nadzor
– pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige,
– kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi,
– kontrola ustreznosti vrednotenja in izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi in pomožnih knjigah naročnika,
– kontrola izvajanja predhodnih kontrol v računovodskem oddelku,
– svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije in pri računovodskem poročanju